Admin

16-06-2024
If you can, help others. If you cannot do that, at least do not harm them.

Admin

11-06-2024
In helping others, we shall help ourselves, for whatever good we give out comes back to us.

Admin

05-06-2024
Always keep your head up. because if it's down, you won't be able to see the blessings that have been placed in your life

Admin

03-06-2024
A true teacher will never leave you, even when you have failed over and over again

Admin

02-06-2024
Everyone has their own strengths. Appreciate and be grateful to have them as one of your friend

Admin

16-05-2024
A friend in need is a friend indeed.

CRAZY

Absolutely

(Dùng để trả lời) Đúng thế, vậy đó, đương nhiên rồi, chắc là vậy rồi.

Absolutely impossible!

Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng đó.

All I have to do is learn English.

Tất cả những gì tôi cần làm là học tiếng Anh.

Can you give me a wake-up call?

Cậu có thể gọi điện đánh thức mình dậy không?

WORD

Test (n)

Bài kiểm tra, sự thử nghiệm, xét nghiệm; kiểm tra, xét nghiệm, thử nghiệm.

Country (n)

Nước, quốc gia, đất nước

First (n)

Thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất

South (n)

Phương Nam, hướng Nam; ở phía Nam; hướng về phía Nam